Wybierz kategorię

Refundacja zakupu okularów korekcyjnych przez pracodawcę

Dodano 24.02.2015 w Baza Wiedzy
Refundacja zakupu okularów korekcyjnych przez pracodawcę

Ogólne zasady dofinansowania zakupu okularów wszystkim zatrudnionym osobom (pracownikom, praktykantom i stażystom), których praca związana jest z obsługą komputera, określa rozporządzenie ministra PIPS z dnia 01.12.1998 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”.

Zgodnie z § 8. 1. ww. rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a § 8. 2. stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zobowiązanie pracodawcy do pokrycia całości lub części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika jest uzależnione od łącznego spełnienia przesłanek związanych z:
- adnotacją lekarza medycyny pracy na zaświadczeniu lekarskim
- czasem pracy, który pracownik spędza przed monitorem komputerowym

1. Lekarz medycyny pracy (na podstawie wyniku  konsultacji okulistycznej) może wydać orzeczenie o konieczności pracy w okularach korekcyjnych jedynie podczas badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych). Konieczność stosowania okularów dotyczy tylko sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przed monitorem komputera (stacjonarnego, przenośnego), nie ma też znaczenia fakt,  czy okulary są noszone na co dzień, czy też używane jedynie do pracy przy komputerze.

2. Czas pracy, który przypada na wykonywanie obowiązków służbowych przed monitorem. Zgodnie z przepisami, nie może być on krótszy niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy – w praktyce oznacza to, że refundację należy wypłacić, jeśli praca przed komputerem przekracza 4 godziny dziennie. Jeśli taki rodzaj pracy jest tylko dodatkiem do codziennych obowiązków służbowych, takie dofinansowanie nie przysługuje.
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - norma dobowa takiego pracownika wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy jest niższy niż 8 godzin. W takim przypadku istotne jest to, czy pracownik pracuje minimum 4 godziny przy monitorze ekranowym.


Zasady refundacji

1. Zakres dofinansowania
Nie rozpatruje się oddzielnie dofinansowania do szkieł  i do oprawek, refundacja dotyczy łącznie kosztów robocizny, ceny soczewek i oprawek.

2. Kwota dofinansowania
Nie istnieją konkretne przepisy określające wysokość refundacji - pracodawca samodzielnie (w wewnętrznych regulacjach: regulaminie pracy, zarządzeniach, procedurach, zasadach itp.) ustala częstotliwość i wysokość dofinansowania. Zazwyczaj okazuje się, że pracodawca nie finansuje zakupu w całości, a jedynie pokrywa część poniesionych wydatków. Przyjęte jest, że dofinansowanie dotyczy oprawek i soczewek okularowych w standardzie podstawowym zgodnie z parametrami określonymi przez lekarza okulistę (z wyłączeniem dodatkowych powłok antyrefleksyjnych, markowych oprawek, soczewek wykonanych z nietypowych materiałów itp.). Pracodawca powinien określić konkretną kwotę, do której zwraca pracownikowi koszty zakupu okularów.

3. Zasady refundacji
Uprawniony pracownik (stażysta, praktykant), chcąc skorzystać dofinansowania, powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych i załączyć imienną fakturę.
Przy spełnieniu warunków określonych we wstępie (dot. orzeczenia lekarskiego i czasu pracy) sfinansowane pracownikowi przez pracodawcę kosztów nabycia okularów korygujących jest zwolnione z opodatkowania i oskładkowania:
- z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączona jest m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.
- art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od podatku dochodowego wolne są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

4. Częstotliwość refundacji
Nie istnieją regulacje wyznaczające częstotliwość, z którą można ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów - tak samo jak zasady określające wysokość refundacji, powinny być zamieszczone w wewnętrznych dokumentach firmy (regulamin pracy, zarządzenie, procedura, zasady itp.)
Jednakże w przypadku pogorszenia ostrości widzenia i wzrostu trudności  pracy przy monitorze pracownikowi przysługuje wcześniejsza wymiana soczewek i dofinansowanie. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, kiedy upływa wskazany przez lekarza medycyny pracy termin następnych badań profilaktycznych. Po zgłoszeniu pogorszenia stanu narządu wzroku przez pracownika do pracodawcy, obowiązkiem pracodawcy jest wydanie skierowania  na badanie profilaktycznie.
Obowiązek taki nie nastąpi, jeżeli pracownik zgubi lub zniszczy okulary i będzie ubiegał się o refundację.

5. Refundacja zakupu szkieł kontaktowych
Unia Europejska w Dyrektywie Rady z dn. 29 maja 1990 r. zawarła zasadę, że pracodawca refunduje zarówno zakup okularów, jak i soczewek kontaktowych. Polskie przepisy nie mówią wprost o soczewkach kontaktowych – oznacza to, że dyrektywa unijna nie została u nas w pełni implementowana. Pracodawca nie ma obowiązku pokrywać kosztów ich zakupu - czy to zrobi, zależy jedynie od regulacji wewnątrzfirmowych. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, dochodzenie pokrycia kosztów zakupu soczewek kontaktowych  możliwe jest jedynie na drodze sądowej.

6. Ogólne informacje z zakresu BHP
- Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac, nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora
- Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:
intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie,
długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg,
zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.

Monitor ekranowy służy do prezentacji obrazu i informacji podczas pracy z komputerem. Jego jakość decyduje o stopniu obciążenia narządu wzroku podczas pracy. Często spotykane na stanowiskach pracy są jeszcze monitory z lampą kineskopową (CRT), jednak z uwagi na postęp technologiczny  są one stopniowo wypierane przez tzw. monitory z płaskim ekranem - głównie plazmowe i ciekłokrystaliczne (LCD).

Za najlepsze uważa się ekrany ciekłokrystaliczne z aktywną matrycą (LCD TFT), które oprócz tego, że mają małą objętość, są lekkie i pobierają mało energii, odtwarzają doskonałej jakości obraz kolorowy, dorównujący kineskopom kolorowym pod względem kontrastu, jasności i nasycenia barw. Dodatkową zaletą tych monitorów jest nie emitowanie promieniowania rentgenowskiego. Zalety tych monitorów są przyczyną gwałtownego rozwoju technologii ich wytwarzania oraz poprawy jakości obrazu (coraz wyższa rozdzielczość) i przewiduje się, że za kilka lat zastąpią na rynku ekrany CRT.

 

opracowała Monika Kwiatkowska – Deptuła
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24.02.2015 r.

Źródła:
- rozporządzenie ministra PIPS z dnia 01.12.1998 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe” Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973
- Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG)
(90/270/EWG)
-  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350
- rozporządzenie ministra PIPS z dnia 18.12.1998 r. „w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1106
- http://www.ciop.pl/

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej