Wybierz kategorię

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok dla jednostek mikro

Podmioty mikro w roku 2014 mogą wybrać formę uproszczoną sprawozdania finansowego.

Dodano 24.02.2014 w Baza Wiedzy
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok dla jednostek mikro

Podmioty mikro w roku 2014 mogą wybrać formę uproszczoną sprawozdania finansowego.

Umożliwiła to wprowadzona 5 września 2014 r. nowelizacja ustawy o rachunkowości  z 29 września 1994 r., wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek.
Warunkiem to skorzystania z uproszczeń w sprawozdawczości jest decyzja organu uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przepisy nie wskazują terminu, w jakim decyzja ta powinna być podjęta. Należy pamiętać, że przyjęte uproszczenia powodują konieczność aktualizacji polityki rachunkowości.
Omawianą wersję sprawozdania mogą przygotować podmioty wskazane w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości. Są to:
- osoby prawne, w tym oddziały zagraniczne, działających w oparciu o przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie i w roku poprzedzającym oraz dla jednostek rozpoczynających działalność w danym roku obrotowym, nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech kryteriów:
1. 1 500 000 zł. sumy aktywów bilansu na koniec roku,
2. 3 000 000 zł. przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty to 10 osób;

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych wyniosły nie mniej niż 1 200 000 euro w przeliczeniu 5 059 560 zł i nie więcej niż 2 000 000 euro w przeliczeniu 8 432 600 zł. za poprzedni rok obrotowy. Dla jednostek rozpoczynających działalność w roku 2014 limity te dotyczą danych finansowych uzyskanych w roku rozpoczęcia działalności to jest 2014r.
Do jednostek mikro, których nie obejmują limity przychodów i suma bilansowa jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej należą: związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu o swobodzie działalności gospodarczej, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego Rzemiosła, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kategoria mikro nie obejmuje jednostek działających lub planujących działać w oparciu o przepisy: prawa bankowego, funduszy emerytalnych lub inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o obrocie papierami wartościowymi, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie dotyczy sektora finansów publicznych.

Uproszczenia sprawozdania finansowego jednostki mikro określa załącznik  nr 4 ustawy o rachunkowości. Obejmuje takie elementy jak: wprowadzenie, uproszczony bilans, uproszczony rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do bilansu.

Nie występuje w nim informacja dodatkowa, w zamian wypełnia się informacje uzupełniające do bilansu, które wskazuje ww załącznik.
Nie ma obowiązku sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
Jednostka mikro nie musi wykonywać sprawozdania z działalności na podstawie art. 49.1 pod warunkiem przedstawienia w  informacji uzupełniającej nabytych akcji własnych.

Obowiązek badania sprawozdania przez biegłego rewidenta nie wyklucza możliwości zastosowania uproszczonej sprawozdawczości.

Bilans jednostek mikro zawiera tylko podstawowe informacje. Rachunek zysków i strat również prezentuje uproszczoną formę bez wyodrębniania przychodów z jakich źródeł pochodzą oraz wiele kosztów zastąpiono jedną pozycją. Nie ma obowiązku ujawniania danych o zatrudnieniu czy informacji o znaczących wydarzeniach lat ubiegłych.
Do ustawy dodano nowy art. 28a, na podstawie, którego podmioty mikro  muszą wyceniać aktywa w cenach nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty natomiast zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty. Przed wyborem uproszczeń wycena odbywała się według wartości godziwej i w skorygowanej cenie nabycia.

Jednostki mikro zobowiązane są to przestrzegania ogólnych terminów w zakresie sporządzania sprawozdania.   

opracowała: Agnieszka Kotecka
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24.02.2015

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej