Wybierz kategorię

Zmiany w UoR dla fundacji i stowarzyszeń

Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 poz. 1118) oraz w Ustawie o rachunkowości (Dz.U. 2015 poz.1333).

Zmiany te mają na celu umożliwienie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów tylko dla pewnej grupy fundacji i stowarzyszeń.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w UoR dla fundacji i stowarzyszeń

 Organizacje te muszą spełniać następujące warunki:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 (w tym: pomocy społecznej, wspierania rodziny, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, turystyki i krajoznawstwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, itp),

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z:

  1. a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  2. b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  3. c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  4. d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określi sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz pozostałych ewidencji (w tym: karty pracowników, czy ewidencje środków trwałych ) oraz warunki jakim powinna odpowiadać ta ewidencja na potrzeby prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. Oprócz tego, aby było możliwe prowadzenie tych ewidencji w formie elektronicznej powinny one być dostępne na rynku do kupienia. Zarząd odpowiada także za posiadanie „mini polityki rachunkowości” w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Jednakże, na podstawie nowych przepisów, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie interpretować czy w przypadku wybrania wariantu uproszczonych ewidencji, jednostki te mogą nie sporządzać sprawozdania finansowego.  Naszym zdaniem do czasu ustalenia czy niezbędne jest sporządzanie sprawozdania finansowego oraz braku możliwości zakupu oprogramowania nie należy się w tym roku spieszyć z podjęciem takiej decyzji, szczególnie że nie zmniejszy to czasu obsługi Państwa jednostki w sposób istotny.

 

Wisława Czubińska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, Grudzień 2015                                

Firma > Inne

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Czytaj więcej
Firma > Inne

Samochody osobowe w...

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Poniżej przedstawiam główne zmiany: Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Praca biura w Święta

Dodano 12.12.2018 w Baza Wiedzy

            Informujemy, że w dniach  24 grudnia  oraz  31 grudnia Kancelaria...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Uwaga - zmienił się...

Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o...

Dodano 11.12.2018 w Baza Wiedzy

W obecnym stanie prawym  nie ma wersji papierowej  sprawozdań finansowych. Obecnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z E-sprawozdaniem. Co...

Czytaj więcej