Wybierz kategorię

Bardzo ważna informacja dotycząca obowiązków zgłoszenia zmina w KRS

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych, nakładające na przedsiębiorców poniżej wymienione obowiązki (wymóg składania na formularzach urzędowych)

Dodano 23.03.2015 w Baza Wiedzy
Bardzo ważna informacja dotycząca obowiązków zgłoszenia zmina w KRS

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych, nakładające na przedsiębiorców poniżej wymienione obowiązki (wymóg składania na formularzach urzędowych): podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, oznacza to obowiązek zamieszczenia  przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) –w zakresie wskazania nie więcej niż dziesięć pozycji.

I. WSZYSTKIE PODMIOTY wpisane do KRS zobowiązane są złożyć wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego składanym po dniu 15 stycznia 2015 r.

w spółkach kapitałowych i w tych podmiotach, gdzie corocznie składamy sprawozdanie finansowe do KRS  - w tym przypadku  informacje o nr PKD, oraz o dniu kończącym rok obrotowym składa się obowiązkowo wraz z najbliższym  sprawozdaniem finansowym.

- w przypadku spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które nie mają obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego  gdyż ich   przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, wymagane będzie, aby kierownik jednostki takiej spółki jawnej czy partnerskiej składał w sądzie rejestrowym (KRS), w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy:

a. informację o dniu kończącym rok obrotowy (jednorazowo),

b. oświadczenie  o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (corocznie, chyba że obowiązek sprawozdania finansowego powstanie)


Konsekwencje w przypadku zaniechania obowiązku:

- brak złożenia informacji o dniu kończącym rok obrotowy (jednorazowo)- KRS wpisuje „z urzędu” do dnia 15 stycznia 2016 r.

- brak  oświadczenia  o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego – KRS  wzywa do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny  (do 10 000 zł), A PO DWÓCH WEZWANIACH  KRS WSZCZYNA Z URZĘDU POSTĘPOWANIE O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO.


Z powyższym obowiązkiem wiążą się następujące opłaty:

1). W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o., SA):
- 350 zł opłata KRS,
- (opcjonalnie w przypadku zlecenia przygotowania dokumentacji kancelarii prawnej HONESTUS)  - 600 zł netto.

 2). W przypadku  spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich,  
 W pierwszym roku:
- 350 zł opłata KRS,
- (opcjonalnie w przypadku zlecenia przygotowania dokumentacji kancelarii prawnej HONESTUS)  - 400 zł netto.

W kolejnych latach:
- brak opłaty KRS (coroczny obowiązek oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego)
- (opcjonalnie w przypadku zlecenia przygotowania dokumentacji kancelarii prawnej HONESTUS)  - 100 zł netto.


Katarzyna Budny
Radca Prawny
Kancelaria Honestus /Grupa Skłodowscy
23 marca 2015 r.

Firma > Spółki

Jak się odnaleźć w nowej...

Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się...

Dodano 16.03.2021 w Baza Wiedzy

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Klauzula obejścia prawa...

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w...

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Szkolenia z prowadzenia...

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z...

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami, jakie stawia przed nimi nieznajomość reguł gospodarczych czy...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Niedostateczna (cienka)...

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość...

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i...

Czytaj więcej