Wybierz kategorię

Niedostateczna (cienka) kapitalizacja – zmiany od 01.01.2015

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych spółce kapitałowej przez jej wspólników.

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy
Niedostateczna (cienka) kapitalizacja – zmiany od 01.01.2015

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych spółce kapitałowej przez jej wspólników. Ograniczenie to występuje w literaturze pod pojęciem niedostatecznej lub tzw. cienkiej kapitalizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian rozszerzono krąg podmiotów udzielających pożyczek o podmioty powiązane pośrednio i posiadające co najmniej 25% udziałów w  kapitale pożyczkobiorcy. Dodatkowo ograniczenie będzie dotyczyć przypadku, gdzie kilku udziałowców posiadających łącznie więcej niż 25% udziałów udzieliło takich pożyczek.
                                                                                                                                     
Zmieniono sposób wyliczania współczynnika zadłużenia. Zamiast dotychczasowej zasady trzykrotności kapitału podstawowego, otrzymaliśmy  limit jednokrotności kapitałów własnych jednostki, pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wyceny kapitału, pochodzącego z pożyczek podporządkowanych i kapitału własnego pochodzącego z aportów w postaci wierzytelności  z tytułu pożyczek i odsetek należnych udziałowcowi.

Reasumując, odsetki nie będą mogły być zaliczone do kosztów, jeżeli całkowite zadłużenie przekroczy wartość kapitału własnego spółki w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekracza wartość kapitału własnego spółki, liczonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Zadłużenie całkowite jest obliczane jako całość zobowiązań spółki wobec udziałowców, z uwzględnieniem zarówno transakcji handlowych (np. niezapłaconych faktur) jak  i udzielonych pożyczek. Wartość zadłużenia jest pomniejszana o wartość pożyczek udzielonych podmiotom zależnym. Ustawodawca przewidział  również nową, alternatywną metodę wyznaczania limitu odsetek w oparciu o rentowność firmy, wartość aktywów i ogólne zadłużenie.

Limit odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych według tej metody, to iloczyn stopy referencyjnej NBP zwiększonej o  1,25 punktu proc. i wartości podatkowej aktywów.

Wartość podatkową aktywów ogółem pomniejsza się o sumę wartości niematerialnych i prawnych. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku tej metody limitowi podlegają odsetki od WSZYSTKICH pożyczek, nie tylko tych otrzymanych od podmiotów powiązanych. Ponadto decydując się na metodę alternatywną, podatnik ma prawo rozpoznać jako koszt podatkowy odsetki nieprzekraczające 50% zysku operacyjnego. Odsetki przekraczające limity określone w danym roku, mogą zostać zaliczone do kosztów przez okres pięciu kolejnych lat podatkowych.

Spółka o wyborze metody musi poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego i musi stosować te zasady przez co najmniej 3 lata. W celu stosowania bądź rezygnacji z tej metody konieczne jest ponowne zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zasady dotyczą lat podatkowych, rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2015 roku lub później.

Przepisy przejściowe wskazują, że w przypadku zawarcia umowy pożyczki (kredytu) i faktycznego jej otrzymania do 31 grudnia 2014 roku, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24 kwietnia 2015r.

Firma > Spółki

Jak się odnaleźć w nowej...

Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się...

Dodano 16.03.2021 w Baza Wiedzy

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Klauzula obejścia prawa...

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w...

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Szkolenia z prowadzenia...

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z...

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami, jakie stawia przed nimi nieznajomość reguł gospodarczych czy...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Bardzo ważna informacja...

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany...

Dodano 23.03.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych,...

Czytaj więcej