Wybierz kategorię

Sprzedaż środka trwałego pozostałego po likwidacji firmy

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy (osoby fizyczne) i spółki nieposiadające osobowości prawnej, w razie likwidacji działalności gospodarczej lub w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, zobowiązane są do sporządzenia wykazu składników majątku pozostających w firmie, na dzień wystąpienia danego zdarzenia.

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy
Sprzedaż środka trwałego pozostałego po likwidacji firmy

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy (osoby fizyczne) i spółki nieposiadające osobowości prawnej, w razie likwidacji działalności gospodarczej lub w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, zobowiązane są do sporządzenia wykazu składników majątku pozostających w firmie, na dzień wystąpienia danego zdarzenia. Wykazem tym objęte są przede wszystkim środki trwałe, podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Sprzedaż składników majątku ujętych w w/w wykazie, po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszona została likwidacja działalności, jest obojętna podatkowo. Sprzedaż przed upływem tego okresu jest źródłem przychodu z działalności gospodarczej i powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

W przepisach podatkowych nie ma unormowania kwestii rozliczania podatku dochodowego, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, pozostałych na dzień zakończenia działalności gospodarczej. Powołując się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 marca 2014 r., nr ITPB1/415-1288/13/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-86/15/BK, należy przyjąć, że podatnik, który na dzień uzyskania przychodu ze sprzedaży składnika majątku nie prowadzi działalności gospodarczej, powinien dokonać obliczenia zaliczki na takich zasadach, jakie stosował w roku likwidacji działalności, której składniki majątku zbywa.

Z uregulowań art. 24 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochód ze sprzedaży środka trwałego pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, stanowi różnica między: przychodem z odpłatnego zbycia danego składnika majątku, a wydatkami poniesionymi w związku z jego nabyciem, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (wartość początkowa środka trwałego wykazana w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych ujętych w kosztach podatkowych firmy). Od dochodu obliczamy zaliczkę, którą należy wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja sprzedaży.

Sprzedaż środka trwałego pozostałego po likwidacji działalności należy również wykazać w odpowiednim PIT za rok, w którym miała miejsce transakcja. Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód lub stratę, podatnik wykazuje w wierszu – „Pozarolnicza działalność gospodarcza”. Wykazany dochód można pomniejszyć o 50% straty z lat ubiegłych, poniesionej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej (odliczenia straty można dokonać już w momencie obliczania zaliczki na podatek). Jeżeli podatnik wykazał w zeznaniu stratę na sprzedaży środka trwałego i w kolejnych latach podatkowych podejmie się ponownie prowadzenia działalności, będzie mógł rozliczać stratę na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Justyna Dobrogowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 20.05.2015 r

Firma > Zawieszenie i likwidacja

Zawieszenie działalności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać...

Czytaj więcej