Wybierz kategorię

Umowa zlecenie, a KRUS

Znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i ich domowników możliwość

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy
Umowa zlecenie, a KRUS

Znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i ich domowników możliwość:

1. objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:
a. wymienione osoby złożą w KRUS do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów;
b.   wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie ( w 2015 r. jest to 875,00 zł brutto);
c.   bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy/domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej);

2.   dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie objęcia  ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub  powołania do rady nadzorczej, pod warunkiem, że:
a.   wartość przychodu osiąganego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b.   bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu  rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.


Uwaga!
1. Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
2. Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.
3. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna:
- art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831),
- art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.).

Opracowała:  Halina Raszka vel Rzepa Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
20.05.2015 r.

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej