Wybierz kategorię

Zmiana właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2016r. dla kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym

Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o Administracji Publicznej wprowadziła szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu organów administracji podatkowej. Jednym z nich jest przyjęcie nowych kryteriów przy określaniu kategorii podatników i płatników objętych właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Zasadniczym kryterium od 1 stycznia 2016 r. będzie osiągany przychód netto i rodzaj działalności, a nie jak dotychczas forma prawna prowadzonej działalności, czy udział kapitału zagranicznego.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Zmiana właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2016r. dla kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym

Z dniem 1 stycznia 2016 r. utworzony zostanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS), rolę tą będzie pełnił Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Właściwość tego i pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych określona zostanie w opracowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Finansów (na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej). W chwili obecnej trwa proces legislacyjny, projekt rozporządzenia przewiduje że podatnikami  KWUS będą:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe;
 • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe;
 • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
 • jednostki działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

 

 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.

 

Wyłączone z właściwości Krajowego WUS pomimo osiągnięcia przychodu 50 mln euro zostaną:

 • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej;
 • samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

 

Zmiana właściwości  na KWUS od 1 stycznia 2016r. nastąpi  „z urzędu”,  podatnik nie ma więc obowiązku złożenia zawiadomienia o zmianie właściwości, ani dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 o zasadach Ewidencji i identyfikacji Podatników i Płatników.

Podatnik zostanie powiadomiony o nowej właściwości organu podatkowego przez przydzielonego opiekuna,  dodatkowo otrzyma list powitalny, w którym będą wskazane dane kontaktowe Urzędu, dane opiekuna a także informacje ułatwiające korzystanie z dostępnych form komunikacji.

W kolejnych latach podatnicy będą składać zawiadomienie zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 15go października roku poprzedzającego rok od którego nastąpi zmiana właściwości.

Przedsiębiorcy zostaną podzieleni na grupy według branż (grupy branżowe), do każdej grupy przedsiębiorców przydzielony zostanie opiekun lub opiekunowie (w zależności od liczebności danej grupy).

Podatnicy przynależni do KWUS będą mogli nadal większość spraw załatwiać na terenie swojego województwa korzystając z tzw. Centrum Obsługi Podatnika. Dodatkowo zadania z zakresu obsługi podatników KWUS będą realizowane przez pracowników tego urzędu przy wykorzystaniu infrastruktury innych urzędów skarbowych.

 

Organem odwoławczym dla urzędu o zasięgu krajowym będzie Izba Skarbowa w Warszawie, natomiast właściwość w zakresie sądownictwa będzie należała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ustawa o administracji podatkowej nadaje status organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Projektowane rozporządzenie przewiduje nie tylko powołanie KWUS do obsługi  największych podmiotów ale także przyjmuje nowe kryteria przy określaniu kategorii podatników i płatników objętych właściwością pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Postanowiono rozszerzyć właściwość tych urzędów na mniejsze firmy, dlatego obniżono z 5 mln euro do 3 mln euro próg przychodów firm którymi będą się zajmować wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz objęto nim wszystkie podmioty.

Podatnikami WUS będą:

 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro a nie przekraczającym 50 mln euro, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, oraz:

 

 • banki spółdzielcze działające na podstawie przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy Prawo bankowe;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działające na podstawie przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych działające na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

Należy zauważyć, że objęte zostały bez względu na poziom osiągniętego przychodu albo dostawy towarów, albo świadczenia usług spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zgodnie z nowymi przepisami obsługa podatkowej grupy kapitałowej oraz spółek ją tworzących obsługiwana będzie przez jeden WUS.

Właściwość WUS nie będzie natomiast obejmowała tak jak dotychczas podmiotów z tzw. kapitałem zagranicznym oraz zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydentów, jeśli nie spełnią w/w kryterium przychodowego.

Zmiana właściwości z dotychczas właściwego naczelnika US na Naczelnika KWUS lub WUS wg nowych przepisów następuje z dniem 1go stycznia drugiego roku podatkowego, następującego po zakończeniu roku w którym podmiot osiągnie przychód 3 lub odpowiednio 50 mln euro, niezależnie od przyjętego roku podatkowego.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, włączenie z dniem 01.01.2016r.  do kategorii podatników i płatników do których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy urzędów skarbowych nastąpi na podstawie danych wynikających ze sprawozdania lub deklaracji podatkowych za rok 2014.W przypadku małżonków którzy na ich wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, spełnienie tego warunku ustala się osobno dla każdego z małżonków.

Jeżeli tylko jeden z małżonków spełnia kryteria przychodu netto, wówczas właściwym do obsługi tych małżonków jest naczelnik wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. W projektowanych przepisach w tym zakresie ogólnie przyjęto zasadę podążania za większym podatnikiem.

 

Zmiana właściwości  na WUS dla podmiotów które od 1 stycznia 2016r. zostaną włączone do w/w kategorii podatników następuje „z urzędu”,  w kolejnych latach podatnicy będą musieli składać zawiadomienie zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 15go października roku poprzedzającego rok od którego nastąpi zmiana właściwości.

Zasięg działania 19 WUS wyznaczonych do obsługi w/w kategorii podatników i płatników stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia, zgodnie z nim dla wszystkich przedsiębiorców rozliczanych dotychczas w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym (o ile nie spełniają kryteriów przynależności do KWUS ) właściwym urzędem od 1 stycznia 2016 r. stanie się Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy.

W przypadku podatników, którzy na mocy rozporządzenia zostaną wyłączeni z kategorii podatników i płatników, do których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy WUS, następuje zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na naczelnika właściwego miejscowo.

Rozporządzenie reguluje także kwestię dotyczącą wydłużenia z obowiązującego dotychczas 2 letniego do 3letniego okresu, po upływie którego następuje wyłączenie spod właściwości naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego podatników i płatników którzy nie osiągnęli na koniec roku podatkowego przychodu na poziomie co najmniej 3 lub odpowiednio 50 mln euro.

Wyspecjalizowane urzędy nie będą obsługiwały podatników podatku od spadków i darowizn, ponieważ bez względu na wysokość przychodu ma on charakter incydentalny.

W rozporządzeniu przewiduje się jednak możliwość ustalenia wielkości dostawy towarów oraz świadczenia usług jako warunku włączenia do kategorii w/w podatników.

 


Małgorzata Baranowska
Dyrektor Departamentu Administracji
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 20.11.2015r.

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

 • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej