Wybierz kategorię

Zmiany z wypowiedzeniach umów na czas okreslony

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 25.06.2015 r., która wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 22.02.2016 r. (została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 21.8.2016 r. poz. 1220) wprowadza m. in. zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany z wypowiedzeniach umów na czas okreslony

Obecnie umowę na czas określony wolno rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli opiewa na dłużej niż 6 miesięcy i przewiduje taką możliwość. Wypowiedzenie umowy na zastępstwo wynosi 3 dni robocze.

Od 22.02.2016 r. wypowiedzenia umów okresowych zostaną zrównane z wypowiedzeniami właściwymi dla stałego zatrudnienia, tzn. wypowiedzenia umowy okresowej od podanej daty wyniosą:

- 2 tygodnie - jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc - jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie co najmniej 6 miesięcy
     i krócej niż 3 lata,

- 3 miesiące - jeśli pracownik był zatrudniony w ostatnim zakładzie co najmniej 3 lata.

 

Trzymiesięczne wypowiedzenie umowy okresowej z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników, szef będzie mógł skrócić najwyżej do 1 miesiąca. Zwolnionemu będzie przysługiwało odszkodowanie równe wynagrodzeniu za pozostałą część wypowiedzenia, czyli maksymalnie za 2 miesiące.

Do umów o pracę na czas określony trwających 22.02.2016 r., które zostaną wypowiedziane przed tą datą, będzie się stosować dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że skończą się
z upływem 2-tygodniowego wypowiedzenia, chyba że strony przewidziały dłuższe wymówienie
(art. 14 ust. 1 nowelizacji KP z 25.06.2015 r.).

Do obowiązujących 22.02.2016 r. umów okresowych, które nie podlegały wypowiedzeniu
w świetle starych regulacji, stosuje się w zakresie możliwości ich wypowiedzenia stare regulacje (art. 14 ust. 2 nowelizacji KP z 25.06.2015 r.) dotyczy to zawartych przed 22.02.2016 r. umów na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy albo dłuższy, lecz niedopuszczające ich wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Obie umowy w zasadzie nie będą podlegać wypowiedzeniu; ulegną rozwiązaniu w terminie w nich wskazanym.

Jednak umowę zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą aneksować, wprowadzając możliwość jej wcześniejszego zerwania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W takim wypadku umowę będzie można wypowiedzieć (2 tygodnie).

Przy wypowiadaniu okresowych umów o pracę istniejących 22.02.2016 r., nawiązanych na dłużej niż 6 miesięcy i przewidujących możliwość ich wypowiedzenia, będzie się stosować nowe okresy wypowiedzenia - zrównane z okresami wypowiedzeń przypisanymi do stałego zatrudnienia (art. 14 ust. 3 nowelizacji KP z 25.06.2015 r.).

Ustalając długość wypowiedzenia umowy okresowej trwającej 22.02.2016 r., która zostanie wypowiedziana począwszy od tej daty, nie będzie się uwzględniać czasu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy przypadającego przed 22.02.2016 r. (art. 16 nowelizacji KP z 25.06.2015 r.). Ustalając długość wypowiedzenia umowy okresowej zawartej po 22.02.2016 r., będzie się uwzględniać czas zatrudnienia u ostatniego pracodawcy przypadający przed 22.02.2016 r.

Do postępowań dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę będzie się stosować przepisy dotychczasowe, jeżeli umowy te zostaną wypowiedziane, rozwiązane bez wypowiedzenia

 

Agnieszka Berent
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
11.12.2015r. Marki

Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Wykonywanie tej pracy  nie jest uzależnione  od przeprowadzenia badań psychologicznych. Pracownik musi tylko posiadać zaświadczenie lekarza...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Badania psychotechniczne...

Dodano 28.09.2018 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej