Wybierz kategorię

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Dodano 25.03.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

W związku ze zmianą  regulacji zawartej w art. 229  § 1 i  § 11 Kodeksu pracy, od dnia 01 kwietnia 2015 r. zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone nowelą do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (projekt z dnia 13 lutego 2015 r.).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 4. 1. rozporządzenia badania profilaktyczne przeprowadza się, na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie, w jednostce służby medycyny pracy, z którą pracodawca zawarł umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).

Do 31 marca 2015 każdy pracodawca opracowywał we własnym zakresie formularz skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pracowników.

Znowelizowane rozporządzenie obliguje pracodawcę do wydawania skierowania zgodnie ze wzorcem określonym w rozporządzeniu, które na podstawie nowego brzmienia § 4. 2  zawiera następujące informacje:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem czasu narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badania profilaktyczne będą kończyć się wydaniem osobie przyjmowanej do pracy lub pracownikowi zamiast dotychczasowego zaświadczenia, orzeczenia:
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub występowaniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy,
- o utracie zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy i konieczności przeniesienia na inne stanowisko.

Od 01 kwietnia 2015 r. pracodawca zatrudniając nowego pracownika nie musi kierować go na wstępne badania lekarskie, jeśli:
- nawiązanie stosunku pracy następuje nie później niż w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy,
- pracownik przedstawia nowemu pracodawcy aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy,
- pracodawca uznaje, że warunki środowiska pracy w poprzednim miejscu pracy odpowiadają tym na obecnym stanowisku.


Nowy wzór skierowania na badania lekarskie


……………………………………………                     ……………………………………
  (pieczątka pracodawcy)                         (Miejscowość, data)SKIEROWANIE NA BADANIE
WSTEPNE, OKRESOWE, KONTROLNE*)


Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy kieruję na badanie lekarskie:

Pana/Panią ………………………………………………………………………………………….
                                          (imię i nazwisko)

numer PESEL **)  …………………………………………………………………………………..

zamieszkałego/zamieszkałą  ………………………………………………………………………
                                            (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Zatrudnionego/zatrudnioną lub podejmującego/podejmującą pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy : ……………………………………………………………………………………………….

Opis stanowiska pracy i wykonywanych czynności zawodowych ***) ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Informacje dotyczące warunków pracy, w tym narażeni zawodowych:
1) czynniki fizyczne:
a) hałas ( czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) …………………………………………..
b) ultradźwięki (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) …………………………………...
c) wibracja miejscowa ( kończyny górne) ( czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ……...
d) wibracja ogólna  ( czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) …….......................................
e) promieniowanie jonizujące
kat A ( czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ……............................................
kat B (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ……............................................
f) promieniowanie i pola elektromagnetyczne (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ….
g) promieniowanie nadfioletowe (UV)
h) promieniowanie podczerwone (IR)
i) promieniowanie laserowe
j) światło widzialne,
k) mikroklimat gorący
l) mikroklimat zimny
m) zmienne warunki atmosferyczne
n) zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
o) inne – jakie? ( czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ……………………………………..
2) pył przemysłowy:
jaki? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ………………………………………………
3) czynniki toksyczne – substancje i mieszaniny chemiczne:
jakie? (czas narażenia dziennie, wyniki pomiarów) ………………………………………………
4) czynniki biologiczne:
a) patogeny krwiopochodne ( HBV, HCV, HIV)
b) prątek gruźlicy
c) borrelia burgorferi
d) wirus kleszczowego zapalenia mózgu
e) inne – jakie? …………………………………………………………………………………
5) inne czynniki
a) niekorzystne czynniki psychospołeczne:
stały duży dopływ informacji i gotowości do odpowiedzi
stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością
zagrożenia wynikające z narażenia życia
zagrożenia wynikające z monotonii pracy – zagrożenia wynikające z organizacji pracy ( praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą i inne)
b) obsługa maszyn szczególnie niebezpiecznych
c) uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych
d) prace wymagające odpowiednich funkcji psychicznych i motorycznych
e) praca na wysokości
f) praca zmianowa/nocna
g) praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku:
dźwiganie ciężarów – do ilu kg? ………………………………….
wydatek energetyczny – ilość kcal/8godzin – wyniki badania/pomiaru ………..
h) praca w wymuszonej pozycji
i) praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn
j) praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
k) praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 tony
l) praca  polegająca na kierowaniu pojazdem powyżej 3,5 tony
m) praca przy obsłudze wózków jezdniowych, widłowych, ładowarek
n) inne – jakie? ……………………………………………………………………………………

                                …………………………………….
                         (pieczątka i podpis  pracodawcy)    


 
Stan prawny na dzień 25.03.2015
Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Skłodowscy Spółka Doradztwa Podatkowego

Prawo Pracy > Kadry i płace

Minimalna stawka...

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 lipca...

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy

Wprowadzana została minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych Z uwagi na to, że jest to...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Jakie zmiany w...

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Dodano 15.07.2016 w Baza Wiedzy

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą: wpłat obowiązkowych na PFRON, nowych formularzy w związku ze zmianą...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Kolejna nowelizacja...

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o...

Dodano 02.06.2016 w Baza Wiedzy

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę. Po zmianach w przepisach dotyczących umów na czas określony,...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Kolejna zmiana w Kodeksie...

W dniu 01.03.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu...

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy

Zgodnie z aktualnymi przepisami, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, czyli do końca tego dnia. Wg informacji PIP, podczas...

Czytaj więcej