Wybierz kategorię

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem od stycznia 2016 roku

Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem, wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1268).

Dodano 20.10.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem od stycznia 2016 roku

Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem, wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1268). Tym aktem prawnym zmodyfikowane zostaną również przepisy ustawy zasiłkowej w zakresie przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw:

1. Zdefiniowano osoby uprawnione do świadczeń w związku z rozszerzeniem możliwości podziału uprawnień na pracownika i osobę ubezpieczoną niebędącą pracownikiem tj. definicja ubezpieczonej-matki dziecka, ubezpieczonego-ojca dziecka, pracownika-innego członka najbliższej rodziny, ubezpieczonego - innego członka najbliższej rodziny;

2. Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica będzie mogła zrezygnować z pozostałej części urlopu nie tylko na rzecz pracownika-ojca dziecka, ale także na rzecz ojca niebędącego pracownikiem, o ile posiada status osoby ubezpieczonej z innego tytułu i przerwie działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem;

3. Nowelizacja umożliwi pracownicy legitymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po 8 tygodniach od porodu, rezygnację z urlopu macierzyńskiego na rzecz pracownika (ubezpieczonego) ojca lub scedowanie opieki na innego członka najbliższej rodziny,  będącego pracownikiem albo posiadającego status osoby ubezpieczonej (pod warunkiem rezygnacji z aktywności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem), który otrzyma za ten okres zasiłek macierzyński. Podobne rozwiązania przewidziano na wypadek hospitalizacji albo porzucenia dziecka przez matkę. W przypadku jej zgonu wymienione osoby mogą przejąć uprawnienia nawet wcześniej niż po upływie 8 tygodni;

4. Urlopy fakultatywne (dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski) zostały połączone i pracownikowi będzie przysługiwał jednolity urlop rodzicielski w wymiarze:

- do 32 tygodni w razie urodzenia przy jednym porodzie (przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka,
- do 34 tygodni w przypadku urodzenia przy jednym porodzie (jednoczesnego przyjęcia na wychowanie) więcej niż jednego dziecka,
- do 29 tygodni w razie przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do lat 7, a w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny, do 10. roku życia

5. Znacznie przesunięto termin wykorzystania urlopu fakultatywnego tj. urlop rodzicielski będzie można wykorzystać jednorazowo albo w częściach (najwyżej w czterech), co do zasady, nie krótszych niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio po sobie, z tym że część w wymiarze do 16 tygodni będzie można wykorzystać (jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach) po przerwie, najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat;

6. Wydłużono terminy wnioskowania o urlopy fakultatywne - wniosek o udzielenie urlopu w pełnym wymiarze, składany w trybie tzw. "z góry", będzie należało złożyć nie później niż 21 dni po porodzie; w pozostałych przypadkach w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu;

7. urlop rodzicielski będzie można nadal łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z tym że urlop ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni w razie urodzenia przy jednym porodzie (przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka, oraz do 68 tygodni w przypadku urodzenia przy jednym porodzie (jednoczesnego przyjęcia na wychowanie) więcej niż jednego dziecka;

8. urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, albo upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, z zastrzeżeniem wieku dziecka tj. nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Będzie go można wykorzystać jednorazowo lub nie więcej, niż w dwóch częściach nie krótszych niż tydzień;

9. zmieniono termin graniczny korzystania z urlopu wychowawczego  tj. do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia;

10. Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy wynosić będzie 21 dni, przed rozpoczęciem korzystania z urlopu;

11. Wprowadzono również zmianę dotyczącą zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do 14 lat i takie zwolnienie wynosić będzie 16 godzin albo 2 dni - stosownie do wyboru zainteresowanego, dokonanego w pierwszym wniosku o udzielenie tego zwolnienia, złożonym w danym roku kalendarzowym; dla "niepełno etatowca" wymiar godzinowy będzie ustalany proporcjonalnie do wielkości etatu.

Dla korzystających z uprawnień podczas wejścia w życie omawianych zmian, ustawodawca przewidział rozwiązania przejściowe. Pracownik korzystający w tym dniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części, ma prawo do tego urlopu lub jego części na zasadach dotychczasowych. Następnie będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między wymiarem po zmianie, a wymiarem udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części. Urlopu rodzicielskiego będzie można udzielić na pisemny wniosek, złożony nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu (art. 28 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.).


Izabela Szeszko
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 20.10.2016r.

Prawo Pracy > Urlopy

Obowiązkowe badania...

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej...

Dodano 04.08.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Kiedy pracownik może...

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp....

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy

Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z regulacją...

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy

20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat 26 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony conajmniej10 lat Do okresu zatrudnienia, od...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Nowe regulacje dotyczące...

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14...

Dodano 28.01.2016 w Baza Wiedzy

Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 2016 roku pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Wybór formy wykorzystania określa...

Czytaj więcej