Wybierz kategorię

Nowe przepisy ustawy o CIT dla wspierania innowacyjności

1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o CIT dla wspierania innowacyjności.Ustawa nowelizacyjna CIT wprowadza likwidację ulgi na nowe technologie i zastępuje ją możliwością odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową. 

Podatnicy uzyskają możliwość odliczania od podstawy obliczenia podatku (zgodnie z art. 18 updop) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Koszty te zdefiniowano jako koszty kwalifikowane.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Nowe przepisy ustawy o CIT dla wspierania innowacyjności

Ustawodawca likwiduje ulgę na nowe technologie, w jej miejsce udostępnia możliwość odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową.

Podatnicy, którzy uzyskali prawo do odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii przed
1 stycznia 2016 zachowają to prawo na dotychczasowych zasadach po 31 grudnia 2015r.  

Warunkiem odliczenia kosztów kwalifikowanych jest wyodrębnienie ich w księgach rachunkowych.

Prawo odliczenia kosztów kwalifikowanych nie przysługuje podatnikowi, który prowadzi działalność
w specjalnej ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub podatnikowi, który odliczył te koszty
w jakiejkolwiek innej formie.

Koszty kwalifikowane obejmują:

- kwota 30% kosztów ponoszonych przez płatnika z tytułu należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 ust.1) i z ich tytułu składek ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (wg przepisów o swobodzie gospodarczej) przysługuje odliczenie kwoty 20% kosztów, dla pozostałych podatników przysługuje 10% poniesionych kosztów wyłącznie w ramach działalności badawczo-rozwojowej z tytułu:

- nabycia materiałów i surowców,

- usług doradczych i usług równorzędnych, ekspertyz, opinii i nabycia wyników badań naukowych
w oparciu o umowę od jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30.04. 2010r. o zasadach finansowania nauki,

- odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, przy czym umowa odpłatnego korzystania nie może być zawarta z podmiotem powiązanym (art. 11 ust. 1 i 4 updop)

- dokonanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, z wyłączeniem samochodów osobowych, budowli, budynków i lokali będących odrębną wartością, do kosztów tych nie stosuje się art. 16 ust. 1 pkt. 48 updop.

Podatnik korzystający z odliczenia kosztów kwalifikowanych jest obowiązany wykazać je w zeznaniu podatkowym za rok, w którym je poniesiono.

W przypadku poniesionej straty za rok podatkowy lub gdy wysokość dochodu jest niższa od przysługujących odliczeń, odliczenie kosztów kwalifikowanych w całej lub pozostałej części możemy uwzględnić w następnych trzech latach.   

Komercjalizowana własność intelektualna w zamian za objęcie udziałów nie podlega podatkowi.

W latach 2016 i 2017 czynność wniesienia  w formie wkładu niepieniężnego komercjalizowanej własności intelektualnej i objęcie w ramach tego wkładu udziałów w spółce kapitałowej nie wywołuje dla podatnika wnoszącego taki wkład skutków podatkowych.

Wyjątkiem dla powyższego rozwiązania jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

Na podstawie art. 13 ustawy nowelizującej podatnik – podmiot komercjalizujący nie ustala przychodów z tytułu powyższych wkładów, ani kosztów ich uzyskania. W sytuacji odpłatnego zbycia tych udziałów kosztem uzyskania przychodów są poniesione na ich objęcie wydatki do wysokości nominalnej wartości tych udziałów.

Dochód spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej uzyskany ze sprzedaży udziałów / akcji nabytych w latach 2016 i 2017 w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej będzie objęty zwolnieniem od podatku.

Dotyczy to spółek, których jedyną formą działalności są inwestycje finansowe, a ich wartość wyniesie minimum 75% wartości aktywów bilansowych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji.

 Dotyczy to inwestycji w aktywa inne niż:

  1. nieruchomości,
  2. papiery wartościowe publicznej oferty lub wyemitowane do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe zostały nabyte wcześniej przez spółkę zanim stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
  3. instrumenty rynku pieniężnego, z wyjątkiem wyemitowanych przez spółki niepubliczne, których papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub ich udziały bądź akcje wchodzą w skład portfela inwestycyjnego tej spółki.

Dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od zbycia udziałów / akcji jest wartość inwestycji w aktywa innych niż wymienione w powyższych punktach nieprzekraczająca 50 000 000 Euro ceny nabycia według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

Zwolnienie od podatku może być zastosowane kiedy:

  1. spółka , której udziały są zbywane podlega w całości opodatkowaniu w Polsce, innym państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG. Dodatkowo przez okres dwóch lat spółka nie była zagraniczną spółką kontrolowaną (art. 30f ust. 3 updof i art. 24a ust. 3 updop), nie wytwarzała wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nie prowadziła działalności handlowej oraz prowadziła działalność badawczo-rozwojową.
  2. spółka zbywająca udziały przez dwa lata nieprzerwanie i bezpośrednio posiada nie mniej niż 10% udziałów / akcji w spółce wskazanej w pkt. 1.

W przypadku dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie stosuje się zwolnienia od podatku na podstawie art. 22 ust. 4 updop do części wypłat proporcjonalnie odpowiadających udziałowi dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów nabytych w latach 2016 i 2017.


Agnieszka Kotecka
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 21.12.2015 roku

Rachunkowość > Inne

Kwota najmu do opodatkowania

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Oznacza to konieczność zapłaty za faktury przy pomocy specjalnego rodzaju przelewu (komunikatu) bankowego który powoduje przesłanie zapłaty na 2...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Obniżka PIT

Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł...

Dodano 18.10.2019 w Baza Wiedzy

Korzyści z tego tytułu uzyskają wiec osoby, które: pracują na etacie, pracują na podstawie umowy zlecenia i o dzieło prowadzą własną...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej