Wybierz kategorię

Jak ująć w księgach i bilansie opłatę produktową i środowiskową za 2014 r., opłacone w marcu 2015 r.

W zakresie opłaty produktowej obowiązuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Dodano 15.03.2015 w Baza Wiedzy
Jak ująć w księgach i bilansie opłatę produktową i środowiskową za 2014 r., opłacone w marcu 2015 r.

W zakresie opłaty produktowej obowiązuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Przepisom ustawy podlegają przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali (w tym blachy stalowej), papieru i tektury, szkła gospodarczego (poza ampułkami), materiałów naturalnych (drewno, tekstylia) oraz wielomateriałowych. Opłata produktowa dotyczy producentów, importerów, jak również przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane oraz prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty tam pakowane. Opłata produktową stosuje się również w stosunku do wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy oraz pakujących produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu.

Opłatę produktową wnoszą również przedsiębiorcy importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o opłacie produktowej, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcy wprowadzający te produkty na terytorium kraju (dotyczy to przede wszystkim odpadów powstałych z takich produktów jak oleje i opony).

Do wnoszenia opłaty produktowej zobowiązani są także przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu na terenie kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny baterie przenośne i akumulatory przenośne.

Opłatę produktową za odpady opakowaniowe należy uiścić w terminie do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy na wyodrębniony rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę produktową za odpady powstałe z olejów i opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wpłacić do 31 marca.

Moment ujęcia i zasady ewidencji księgowej opłaty produktowej
Przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani do stosowania zasady memoriału wg w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tej zasady, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek naliczenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego, a tylko termin zapłaty przypada w marcu następnego roku. Naliczoną opłatę produktową za 2014 rok księguje się w ciężar kosztów 2014 r. W 2015 r. ujmuje się jedynie zapłatę.
Opłatę produktową w księgach ujmuje  się do kosztów działalności operacyjnej na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" w układzie rodzajowym kosztów lub na odpowiednim koncie zespołu 5. Naliczenie opłaty produktowej księguje się na konta:
– Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
– Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".
Zapłata opłaty produktowej:
– Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
– Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Na koniec roku w bilansie zobowiązanie z tytułu opłaty produktowej wykazuje się w pasywach bilansu w wierszu B.III.2 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń".

Opłata środowiskowa za 2014 r. – termin rozliczenia, ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie
Opłatę środowiskową należy uiszczać, jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej użytkowane są urządzenia, maszyny bądź pojazdy emitujące szkodliwe substancje do otoczenia. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) opłaty dotyczą sytuacji, w których następuje:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

Moment ujęcia i zasady ewidencji księgowej opłaty środowiskowej
Opłata za korzystanie ze środowiska ujmowana jest w księgach rachunkowych na zasadzie memoriału (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) na podstawie sporządzonego wykazu w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej, w roku którego dotyczy niezależnie od tego, że będzie zapłacona w marcu następnego roku.

Naliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska:
- Wn konto 40-3 lub konto zespołu 5,
- Ma konto 22.

Zapłatę księguje się zapisem:
-Wn konto 22,
-Ma konto 13-0.

Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu nieuregulowanej opłaty środowiskowej ujmuje się w pasywach bilansu w wierszu B.III.2 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń".


Katarzyna Lisowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 15 marca 2015

Rachunkowość > Księgi rachunkowe

Zmiany w podatkowej...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Weszło ono w życie z dniem następującym po dacie opublikowania czyli z dniem 15 września 2018 roku. Zmiany w rozporządzeniu skupione są głównie na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Księgi rachunkowe

Dobrowolne przejście na...

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne...

Dodano 13.12.2014 w Baza Wiedzy

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2014...

Czytaj więcej