Wybierz kategorię

Zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych

Do dnia 31.12.2013 r. warunki zwrotu podatku VAT osobom fizycznym regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 177 poz. 1468).

Dodano 18.02.2015 w Baza Wiedzy
Zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych

Do dnia 31.12.2013 r. warunki zwrotu podatku VAT osobom fizycznym regulowała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 177 poz. 1468).

Z dniem 01 stycznia 2014 r. przedmiotowa ustawa została uchylona, a zastąpiła ją ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304).

Ww. ustawa w sposób istotny ograniczyła krąg osób mogących skorzystać z prawa do zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych.

Obecnie o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które poniosły wydatki związane z budową własnego pierwszego mieszkania, do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat oraz do dnia złożenia wniosku nie były właścicielami lokalu mieszkalnego.

Nie zmieniła się natomiast lista materiałów budowlanych, których dotyczy zwrot VAT oraz nie uległy zmianie terminy zwrotu podatku.

Jednocześnie na podstawie cyt. ustawy na zasadzie praw nabytych, osoby fizyczne, które do końca 2013 roku, poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, i ich nie odliczyły nie utraciły prawa do zwrotu podatku VAT i mogą się o niego ubiegać na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dla przypomnienia na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy o zwrot podatku VAT mogły ubiegać się osoby fizyczne, które:
- poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na: budowie budynku mieszkalnego, nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego do celów mieszkalnych,
- poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 % na 22% lub wyższą,
- wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT,
- nie dokonały zakupu materiałów w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, tj. w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
- posiadały prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu,
- złożyły w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o zwrot podatku VAT na formularzu VZM -1 wraz z załącznikami.

Wykaz materiałów budowlanych określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. stawką podatku VAT (Dz. U. MI nr 11 poz. 35).

Na ww. wykazie znajdują się materiały budowlane tj. listwy, klepka, parkiety, okna, drzwi, tapety papierowe, szkło budowlane, cegły, płytki, sanitariaty, cement, wapno, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, przewody elektryczne, panele podłogowe itp.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych w okresie:
- od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – należy złożyć wniosek o zwrot najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – należy  złożyć wniosek o zwrot najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r;
- od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – należy złożyć wniosek o zwrot najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
- od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – należy  złożyć wniosek o zwrot najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Po przekroczeniu ww. terminów nie będzie już możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od materiałów budowlanych nabytych przed 01.01.2014 r.

W razie pytań bądź wątpliwości związanych ze sporządzeniem ww. wniosków Kancelaria Podatkowa Skłodowscy służy pomocą. Kontakt tel. 22 242-60-00

Radca Prawny
Anna Puchalska
18.02.2015 r.

Rachunkowość > VAT

MF rozwiewa wątpliwości...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT zostanie przekazana na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Prawo do odliczenia VAT...

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika...

Dodano 24.04.2018 w Baza Wiedzy

Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy...

Czytaj więcej