Wybierz kategorię

Członkowie rad nadzorczych - nowe zasady ubezpieczeń

W 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dodano 09.01.2015 w Baza Wiedzy
Członkowie rad nadzorczych - nowe zasady ubezpieczeń

W 2014 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 01.01.2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegająn członkowie rad nadzorczych.

Do 31.12.2014 r. od wynagrodzeń członków rad nadzorczych odprowadzane były jedynie składki  na ubezpieczenie zdrowotne. Od 01.01.2015 r. należy obligatoryjnie opłacać również składki na ubezpieczenie społeczne, bez względu na to, że członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), lub pobierają emerytury albo renty. Podstawę wymiaru składek stanowi przychód (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych)  z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem jest podmiot, w którym działa rada.

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym od dnia powołania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zaczął tę funkcję wykonywać odpłatnie, do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. W sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie przyznane dopiero po pewnym czasie od momentu powołania, obowiązek ubezpieczeń społecznych powstaje dopiero od dnia przyznania wynagrodzenia. Ponadto członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

W sytuacji, gdy członkowi rady nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, jednakże w całości za okres sprzed 01.01.2015 r., tj. okres w którym podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub nie podlegał temu ubezpieczeniu, kwota tego wynagrodzenia nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przykład 1:
Członek rady nadzorczej został powołany do pełnienia tej funkcji w dniu 02.01.2015 r. Do dnia 28.02.2015  r. pełnił ją nieodpłatnie, natomiast od dnia 1.03.2015 r. przyznane zostało mu wynagrodzenie z tego tytułu. Obowiązkowym ubezpieczeniom podlegać będzie od dnia 01.03.2015 r.

Przykład 2:
Członek rady nadzorczej został powołany do pełnienia tej funkcji w dniu 02.01.2014 r. Do dnia 30.11.2014 r. pełnił ją nieodpłatnie, natomiast od dnia 1.12.2014 r. ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. zostało wypłacone w dniu 07.01.2015 r. – od tego wynagrodzenia nie są pobierane składki na ubezpieczenie społeczne.

Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wpływa również na zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych – mają tu zastosowanie przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym że:
- nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek)
- podstawę wymiaru składki pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne członków rad nadzorczych finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. Natomiast składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków:
- w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru ubezpieczeni
- w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru płatnicy składek.

Za członków rad nadzorczych nie opłaca się składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki na Fundusz Pracy odprowadza się, jeśli są spełnione warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) do członków rad nadzorczych mają zastosowanie przepisy określone w  § 2 – 4, określające składniki przychodu, które nie stanowią podstawy wymiaru składek (m.in. gratyfikacje socjalne wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń, nagrody jubileuszowe przysługujące nie częściej niż raz na 5 lat, odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę).

W dokumentach rozliczeniowych ZUS od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kody:

Członek rady nadzorczej

Ubezpieczenia

Kod tytułu

mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, niewynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne

22 40

mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczania rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne

22 41

mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji wyłącznie ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe 22 42


Aktualizacja programu Płatnik w ww. zakresie nastąpi automatycznie po pobraniu aktualizacji słowników i komponentów.

Płatnik składek zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do tych ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

opracowała Monika Kwiatkowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
styczeń 2015


Źródła:

- Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1831).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1967)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz.1957)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).
- Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dn. 5.01.2015 r.
- ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1&idk=2399

Świadczenia > Emerytury i renty

Emerytura z ZUS czy OFE?

Emerytura z ZUS czy OFE. W 2016 r. otwiera się pierwsze okienko...

Dodano 29.04.2016 w Baza Wiedzy

Jeśli ubezpieczpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, do końca lipca ma czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie lokowana część składki...

Czytaj więcej
Świadczenia > Emerytury i renty

Wzrost kwot przychodu...

Emeryci i renciści, którzy są aktywni zawodowo muszą liczyć się z tym, że...

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić, gdy kwota osiągniętego przychodu przekroczy odpowiednio 130% lub 70% przeciętnego miesięcznego...

Czytaj więcej