Wybierz kategorię

Abolicja w ZUS – ostateczny termin 15.01.2015 r.

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

Dodano 16.01.2013 w Baza Wiedzy
Abolicja w ZUS – ostateczny termin 15.01.2015 r.

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

Na jej mocy można starać się o umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – bez względu na powód (umorzenie obejmuje zarówno nierzetelnych płatników jak i tych, którzy nie wiedzieli, że są zobowiązani do zapłaty składek).

Już niebawem, w dniu  15.01.2015 r., teoretycznie minie termin złożenia wniosku o umorzenie nieopłaconych składek.  Termin ten nie jest wiążący dla osób, które otrzymały decyzję ZUS wydaną po 15.01.2013 r. i dotyczącą:
- podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
- wysokości zadłużenia z tytułu składek
- odpowiedzialności spadkobierców lub osób trzecich

Te osoby na złożenie wniosku mają 12 miesięcy liczone od dnia uprawomocnienia się ww. decyzji.
W stosunku do pozostałych sytuacji termin ten jest ostateczny i w późniejszym okresie nie będzie można złożyć wniosku o jego przywrócenie.

Dłużnik ZUS, który już otrzymał, lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności, może ponownie starać się o umorzenie i złożyć wniosek – nie później, niż do 15.01.2015r.

Złożenie wniosku – termin i wymagane dokumenty
Osoba uprawniona (więcej na stronie: link do poprzedniego artykułu: http://www.sklodowscy.pl/biuletyn.php/71_509.html) wniosek o umorzenie należności może złożyć:
- osobiście w dowolnej placówce ZUS
- nadać w placówce pocztowej (decyduje data nadania)

Niezbędne wnioski i formularze dostępne są w każdej terenowej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej:
http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2040

Warunkiem umorzenia należności jest niezaleganie z tytułu opłacania składek niepodlegających umorzeniu, za okres od 01.01.1999 r., na dzień wydania decyzji (ten warunek jest spełniony, jeśli zostaną one uregulowane w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia, lub spłacone w terminach wynikających z umowy o rozłożeniu tych należności na raty).
- Umorzeniu nie podlegają składki ubezpieczeniowe należne w związku z zatrudnieniem innych osób np. pracowników czy zleceniobiorców.
- Umorzeniu podlegają:
a) nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za osoby podlegające obowiązkowo tym ubezpieczeniom z racji prowadzonej pozarolniczej działalności.
b) odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne.

Umorzenie należności, o których mowa powyżej, skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres dla osób uprawnionych.


opracowała Monika Kwiatkowska – Deptuła
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Źródła:
- ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).
- Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378)
- http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=4540
 - Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1734-4980

Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r -

Dodano 21.01.2019 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Mały ZUS - nowe...

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Przepisy ww....

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Refundacja składek na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres  do 12 miesięcy  w kwocie nie...

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe,  co oznacza, że począwszy od roku składkowego...

Czytaj więcej