Wybierz kategorię

UWAGA!!! – nie składamy sprawozdania za 1 półrocze 2014r. do końca lipca. Sprawozdanie za CAŁY ROK 2014 składamy do 31 marca 2015r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych  w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dodano 20.03.2015 w Baza Wiedzy
UWAGA!!! – nie składamy sprawozdania za 1 półrocze 2014r. do końca lipca. Sprawozdanie za CAŁY ROK 2014 składamy do 31 marca 2015r.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
- przedsiębiorca oraz przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,
- osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:
- prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
- wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
pobór wód z ujęć własnych,
- składowanie odpadów.

Od 2013r. podmiot korzystający ze środowiska nie ma obowiązku składania drugiego egzemplarza sprawozdania:
- do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub do Delegatury – w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody, odprowadzania ścieków,
- do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska – w zakresie składowania odpadów.

W przypadku braku sprawozdania marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.


WAŻNE INFORMACJE

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych  w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą z tego tytułu opłatę oraz przekazują marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.

Zasady rozliczania opłat za lata wcześniejsze (do 2012r. włącznie) pozostają bez zmian – tj. rozliczenia półroczne oraz wysokość wyliczonej kwoty zwalniającej z obowiązku jej wniesienia, tj. 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
    
Od 2013r. opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza  800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
   
WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Przykład: Podmiot xxx, zarejestrowany w Warszawie, posiada swój oddział w Gdańsku – wykaz i opłata z tytułu środków transportu winny być wniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.
2. Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm..
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t. j. Dz.U. z 2012r., poz. 145,    ze zm.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  - Dz.U. z 2012r., poz. 1342.

Opracowała:
Katarzyna Orzoł
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
20.03.2015 r.

Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r -

Dodano 21.01.2019 w Baza Wiedzy
Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Mały ZUS - nowe...

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG. Przepisy ww....

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Refundacja składek na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres  do 12 miesięcy  w kwocie nie...

Czytaj więcej
Świadczenia > Składki ZUS

Składki ZUS...

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe,  co oznacza, że począwszy od roku składkowego...

Czytaj więcej